top of page
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία «JUST ONE» εφεξής «Εταιρεία», υπό την ιδιότητα της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σέβεται την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και  αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή,  την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες των προσωπικών σας πληροφοριών, τα δικαιώματα σας, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουμε για την προστασία τους καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε έγγραφο ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας, είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων, καλούντες και καλούμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες μηνυμάτων SMS-MMS, διευθύνσεις IP και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

2. Ορισμοί

 1. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ( υποκείμενο των δεδομένων). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, ψυχολογική, γενετική, οικονομική,, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 2. «Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα»: Τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την  υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

 3. «Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή , η καταχώρηση, η οργάνωση , η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση , η αναζήτηση πληροφοριών , η χρήση , η κοινολόγηση με διαβίβαση , η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης , η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 4. «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: Το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο , η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς  και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 5. «Εκτελών την επεξεργασία»: Το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία, η άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαρι8ασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

 6. «Αποδέκτης»: Το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία, ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.   

 

3. Συλλογή προσωπικών δεδομένων και τρόπος επεξεργασίας τους.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας θέτουμε ως πρώτη προτεραιότητα την σύννομη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα είτε απευθείας από εσάς είτε από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου. επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για την παροχή των υπηρεσιών μας, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες στους τομείς πρόσληψης και επιλογής υποψηφίων εργαζομένων, μεσολάβησης, μισθοδοσίας, προσωπικής ανάπτυξης, οδηγού καριέρας και επαγγελματικής καθοδήγησης.

 1. Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην εταιρεία μας από εσάς.
  Στην περίπτωση που επιθυμείτε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς θα πρέπει να μας παρέχετε εσείς τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τη ρητή συγκατάθεση σας και με πλήρη επίγνωση για τον σκοπό για τον οποίο μας τα παρέχετε συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016. Η συγκατάθεση είναι ελεύθερα ανακλητή από εσάς χωρίς να θίγεται όμως η νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργήθηκε προ της ανάκλησης. Στην περίπτωση που επιλέξετε τη μη κοινοποίηση σε εμάς ορισμένων δεδομένων, αυτό μπορεί να επηρεάσει  την ποιότητα των υπηρεσιών  που μπορούμε να σας παρέχουμε.
  Στην περίπτωση που αναζητείτε εργασία έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και λοιπά προσωπικά σας στοιχεία στον αντίστοιχο σύνδεσμο που έχουμε δημιουργήσει στην ιστοσελίδα μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων που διατηρούμε τηρώντας ως εταιρεία όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε και τα οποία είναι τα απολύτως αναγκαία για την εύρεση εργασίας, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της πρόσληψης προσωπικού από υποψήφιους εργοδότες. Η ακρίβεια των στοιχείων που μας κοινοποιείται εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. Εφόσον πληρούνται τα αξιολογικά κριτήρια της αντίστοιχης θέσης εργασίας θα έλθουμε σε  επικοινωνία μαζί σας  με σκοπό να σας προωθήσουμε σε πιθανούς εργοδότες έχοντας ως κύριο γνώμονα τη φύση και το είδος της απασχόλησης που αναζητείτε.

 2. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα - Cookies
  Η Εταιρεία μας για τη βελτίωση των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της και για την καλύτερη εμπειρία περιήγησης σας στον διαδικτυακό μας ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτότοπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστοτόπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies κατά τη περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, σας δίδετε η δυνατότητα να μεταβείτε στο αντίστοιχο πεδίο και να τα απενεργοποίησετε. Σας ενημερώνουμε ότι με την  απενεργοποίηση των cookies, ενδέχεται μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μόνο απαραίτητα cookies (essentials) και λειτουργικά (Functional).

 3. Cookies από τρίτους
  Τρίτοι κάτοχοι ιστοσελίδων, οι οποίες οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο, ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies για την λειτουργία της εφαρμογής τους και να σας παρέχουν εξατομικευμένη πληροφόρηση ( ενδεικτικά Facebook, Twitter, Instagram κλπ). Ωστόσο, ως εταιρεία δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο στα δεδομένα που αποθηκεύνται σε αυτά και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση τους. Για την πληρέστερη ενημέρωση σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των τρίτων εταιρειών.
   

4. Προσωπικά δεδομένα που μοιραζόμαστε.

Σεβόμενοι το απόρρητο των πληροφοριών που λαμβάνουμε σας ενημερώνουμε ότι δεν  πωλούμε, ανταλλάζουμε, ενοικιάζουμε, εμπορευόμαστε ή παραχωρούμε τη χρήση με οποιονδήποτε τρόπο των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που μας κοινολογούνται  με τις κάτωθι εξαιρέσεις. Με την παροχή σε εμάς των προσωπικών δεδομένων σας μας δίνεται το δικαίωμα δυνάμει της ρητής συγκατάθεσης σας να τα επεξεργαστούμε αποκλειστικά και μόνο για τους νόμιμους σκοπούς που παραπάνω αναλυτικά αναφέρονται.
Τα δεδομένα διαβιβάζονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • A. Στην περίπτωση που πληρείται τα κριτήρια για τη θέση εργασίας ενός υποψήφιου εργοδότη διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε αυτόν προκειμένου να έλθει σε επικοινωνία μαζί σας.  Μετά τη διαβίβαση από εμάς των προσωπικών σας πληροφοριών με μοναδικό σκοπό την πρόσληψη  αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουν καθίστανται οι πιθανοί εργοδότες. Συνεπώς θα πρέπει κάθε φορά να ανατρέχετε στις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων για την επίλυση οποιονδήποτε αποριών και την ενάσκηση των δικαιωμάτων που σας παρέχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.Α

 • Β. Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας όπως ενδεικτικά από κανονισμό ή οδηγία ή σύμβαση  ή οποιοδήποτε αίτημα από  διοικητική, δικαστική, διαιτητική ή άλλη αρχή ή δυνάμει δικαστικής αποφάσεως ή εντάλματος έρευνας ενδέχεται να γίνουν διαβιβάσεις των δεδομένων στις αρμόδιες κατά περίπτωση δημόσιες και διωκτικές αρχές.

 • Γ.  Σε υπαλλήλους ή συνεργάτες της εταιρείας που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δικών μας οδηγιών και έχουν δεσμευθεί με ιδιωτικό συμφωνητικό τήρησης εμπιστευτικότητας.  

 • Δ. Σε συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες μας παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει συμβατικής δέσμευσης και έχουν απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται.

5. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε υποβάλλοντας αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@justone.gr . Για τη διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών σας επιφυλασσόμαστε να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας. Εάν τρίτο πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς για την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας θα ζητήσουμε την εξουσιοδότηση σας προς αυτόν. Εάν δεν προκύπτει η ταυτοποίηση σας επιφυλασσόμαστε ρητά να αρνηθούμε να απαντήσουμε στο αίτημα σας.

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης και  πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων
  Με βάση το δικαίωμα αυτό η εταιρεία θα σας παρέχει ενημέρωση για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία και για ποιο σκοπό. Εάν η εταιρεία προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τότε έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 2. Δικαίωμα διόρθωσης
   Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων με τη κατάθεση συμπληρωματικής αίτησης.

 3. Δικαίωμα διαγραφής
   Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων  και εμείς θα το πράξουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται από το ά.17 του ΓΚΠΔ. 

 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  Σας δίνεται το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του α. 18 ΓΚΠΔ.

 5. Δικαίωμα εναντίωσης
  Σας δίνετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα υποβάλλει τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων, των ελευθεριών σας ή για την θεμελίωση, άσκηση, ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 6. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων.
   Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβαση τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό τις προϋποθέσεις που τάσσονται στο α.20 ΓΚΠΔ.

 

Ωστόσο τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα από τη νέα νομοθεσία και τελούν υπό περιορισμούς όπως αποτυπώνονται στο ΓΚΠΔ. Ειδικότερα η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας, εάν αυτό είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου ποσού, λαμβάνοντας υπόψη και τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης, την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Η εταιρεία δύναται να απαντήσει στο αίτημα σας εντός ενός μηνός από την παραλαβή του και εφόσον το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή ο αριθμός των αιτημάτων σας είναι μεγάλος, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δυο μήνες.

 

Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεση σας μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή και εμείς θα προβούμε στη διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με εσάς με μελλοντική ισχύ, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας, μέχρι την στιγμή της ανάκλησης της συγκατάθεσης σας.
Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα σας σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα υποβολής  καταγγελίας στην εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, contact@dpa.gr).

Αρμόδια δικαστήρια για τις διαφορές που θα προκύψουν από τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

6 . Μεταφορές Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεν μεταφέρονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν λάβει χώρα τέτοια διαβίβαση θα ενημερωθείτε προηγουμένως για αυτό.

 

7. Διατήρηση Αρχείων προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά  δεδομένα που μας παρέχετε διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την  εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις), εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό από τον νόμο. Εάν  το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει εκ νέου την συγκατάθεση του για την επεξεργασία των δεδομένων του το χρονικό διάστημα  επιμηκύνεται αντίστοιχα  εφόσον έχει επιβεβαιώσει την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που μας έχει κοινολογήσει.

8. Μέτρα Ασφάλειας

Ως εταιρεία έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας  και της διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή πρόσβαση, και οποιαδήποτε παράνομη μορφή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

9. Ενημερώσεις: Πολιτική Απορρήτου
Διατηρούμε το δικαίωμα  επικαιροποίησης της παρούσας Πολιτικής ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών. Παρακαλείσθε να ελέγχετε συχνά την παρούσα πολιτική ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές. Σε περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών θα ενημερώνεστε με κάθε πρόσφορο τρόπο πριν την ισχύ των τροποποιήσεων.  

10. Επικοινωνία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση info@justone.gr .

bottom of page